Angielskie słówka

Słówka podstawowe
Liczby i czas
Podawanie godziny
Odczytywanie daty
Słówka: czasowniki
Czasowniki frazowe
Czasowniki frazowe: get, take
Czasowniki frazowe: pozostałe
Czasowniki frazowe: mix
Słówka i zwroty tematyczne
Podróżowanie
Państwa, narodowości, języki
Związki pomiędzy słowami
Synonimy angielskie
Synonimy angielskie: różne przykłady
Synonimy słów użytych w zdaniach
Kolokacje angielskie
Kolokacje: przymiotniki i rzeczowniki
Kolokacje: czasowniki
Często mylone słowa
Realia i angielski w praktyce
Brytyjska i amerykańska odmiana języka angielskiego
Angielskie idiomy
Realia w krajach anglojęzycznych

Grammar

Be, have, do
To be in Present Simple
To do, to have, to be in Present Simple
To do, to have, to be: questions
To do, to have, to be in Past Simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple
Present tense: questions
Present Simple vs. Present Continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)
Past Simple (irregular verbs)
Past tense: questions
Past tense: negatives
Past Continuous
Present Perfect
Past Perfect
Past Simple vs. Past Continuous
Past simple vs. past continuous: Travel
Past Simple vs. Present Perfect   
Past simple vs. present perfect: Sports
Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous
Present perfect simple vs. continuous: Sports
Past Simple vs. Past Perfect
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future Simple
Future Continuous vs. Future Perfect
Will / going to
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)
Plural nouns (irregular)
Pronouns
Personal pronouns
Reflexive pronouns
Possessive pronouns
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article
Definite article
Zero article
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity - mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative
Adverbs comparative vs. superlative
Adjective or adverb?
Adverbs with two forms
Position of adjectives
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Position of adverbs in sentences
This vs. these
Too / enough
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions of direction
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can vs. could
Must, have to, can
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund or infinitive
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional
Second conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Passive voice

Czytanie i słuchanie

Czytanie tekstów angielskich
Czytanie zdań
Jednozdaniowy opis obrazka: zwierzęta
Jednozdaniowy opis obrazka: ludzie
Jednozdaniowy opis obrazka: przedmioty

Wybrane przykłady

Articles: mix

Wow, that was _ incredible story!

anthe

Czasowniki frazowe: pozostałe

Open _ or we'll break the door down!

upout

Will / going to

I'm really cold. I _ turn the heating on, then.

willam going to
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje