Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Grammar
Be, have, do
To be in Present Simple
To do, to have, to be in Present Simple
To do, to have, to be: questions
To do, to have, to be in Past Simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple
Present tense: questions
Present Simple vs. Present Continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)
Past Simple (irregular verbs)
Past tense: questions
Past tense: negatives
Past Continuous
Present Perfect
Past Perfect
Past Simple vs. Past Continuous
Past simple vs. past continuous: Travel
Past Simple vs. Present Perfect   
Past simple vs. present perfect: Sports
Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous
Present perfect simple vs. continuous: Sports
Past Simple vs. Past Perfect
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future Simple
Future Continuous vs. Future Perfect
Will / going to
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)
Plural nouns (irregular)
Pronouns
Personal pronouns
Reflexive pronouns
Possessive pronouns
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article
Definite article
Zero article
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity - mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative
Adverbs comparative vs. superlative
Adjective or adverb?
Adverbs with two forms
Position of adjectives
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Position of adverbs in sentences
This vs. these
Too / enough
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions of direction
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can vs. could
Must, have to, can
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund or infinitive
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional
Second conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Passive voice


Budowa zdań

Układanie słów w poprawnej kolejności.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in Present Simple
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions
To do, to have, to be: negatives
To do, to have, to be in Past Simple
There is, there are
Picture description: there is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple
Present continuous
Picture description: children
Picture description: sports
Picture description: school
Picture description: people in nature
Picture description: city
Picture description: traveling
Present tense: questions
Questions about animals
Travelling questions
Present tense: negatives
Present Simple vs. Present Continuous   
Talking about the present: mix
Picture description: animals
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)
Past tense: questions
Past tense: negatives
Past Continuous
Present Perfect
Past Perfect
Past Simple vs. Past Continuous
Past Simple vs. Present Perfect   
Talking about the past: mix
Pictures from the past
Talking about the future
Future Simple
Will / going to
Nouns and pronouns
Pronouns
Reflexive pronouns
Articles and quantity
Quantity
Another, other, either, neither, each
Adjectives and adverbs
Position of adverbs in sentences
Prepositions and conjunctions
Prepositions of place
Verbs
Modal verbs
Can vs. could
Must, have to, can
Should
Verb patterns
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Sentences
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix
Questions about pictures
Conversation questions
Shopping questions
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Passives
Passive voice
Speech
Reported speech


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Grammar
Be, have, do
To be in Present Simple
Verb to be
To do, to have, to be in Present Simple
To do, to have, to be: questions
To do, to have, to be: negatives
To do, to have, to be in Past Simple
To be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple
Present continuous
Present continuous: double consonant
Present tense: questions
Present tense: negatives
Present Simple vs. Present Continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)
Past Simple (irregular verbs)
Past tense: questions
Past tense: negatives
Past Continuous
Present Perfect
Past Simple vs. Past Continuous
Past Simple vs. Present Perfect   
Talking about the past: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)
Articles and quantity
Articles
Indefinite article
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative
Adjective or adverb?
Than vs then
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions and conjunctions: mix
Word formation
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Question words
Passives
Passive voice
Mixed practice
Thought, though, through, taught, tough


Gramatyka w kontekście

Twoim zadaniem jest uzupełnić luki w tekście o długości jednego akapitu, wybierając prawidłową odpowiedź spośród dwóch propozycji.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in Present Simple
To do, to have, to be in Past Simple
Tenses
Talking about the present
Present Simple
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)
Past Simple (irregular verbs)
Past Continuous
Present Perfect
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future Simple
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)
Plural nouns (irregular)
Pronouns
Personal pronouns
Articles and quantity
Articles
Indefinite article
Articles: mix
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative vs. superlative
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time


Słuchanie zdań

Posłuchaj krótkiego nagrania, a następnie ułóż zdanie z podanych wyrazów.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present Simple
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)
Past Simple (irregular verbs)

Chat

Sprawdź, czy umiesz reagować w autentycznych sytuacjach, które mogą spotkać cię za granicą.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present Simple
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)
Tenses: mix
Present simple vs. present continuous


Segregowanie

Segregowanie wyrażeń według kategorii.


Grammar
Be, have, do
Be, have, do: mix
Verb to be: positive, negative, question
Tenses
Talking about the present
Present Simple
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, question
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending
Past Simple (irregular verbs)
Nouns and pronouns
Nouns
Noun gender
Gender: he, she, it
Plural nouns: mix
Plural S pronunciation (-s, -z, -iz)
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative
Adverbs comparative vs. superlative
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Sentences
Parts of speech
Parts of speech: mix


Roboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Start
      Tenses
           Talking about the present
                Present Simple
1
2
3
Start
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past simple tense: mix
1
2
3
4
5
Start
           Tenses: mix
                     Big tenses mix
1
2
3
4
5
6
7
Start
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Plural nouns: mix
1
2
3
4
Start
           Pronouns
                Possessive pronouns
1
2
3
Start
      Articles and quantity
           Articles
                Articles: mix
1
2
3
4
5
6
Start
           Quantity
                Few, less, little, much, many
1
2
3
4
Start
                Quantity - mix
1
2
3
4
5
Start
      Adjectives and adverbs
           Adjectives and adverbs: mix
1
2
3
4
Start
      Prepositions and conjunctions
           Prepositions of place
1
2
3
Start
           Prepositions and conjunctions: mix
1
2
3
4
5
6
Start
      Verbs
           Modal verbs
                Can vs. could
1
2
3
4
Start
                Must, have to, can
1
2
3
4
Start
                Modal verbs: mix
1
2
3
4
5
6
7
Start

Tetris

Gra szybkościowa: umieszczanie spadających słów w odpowiednich miejscach.


Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Start
      Tenses
           Talking about the present
                Present Simple
1
2
3
4
Start
                               Present simple: positive - negative - question
1
2
3
4
Start
           Talking about the past
                Past Simple (regular verbs)
1
2
3
4
Start
1
2
3
4
Start
                Past Simple (irregular verbs)
1
2
3
4
Start
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Noun gender
1
2
3
4
Start
                Plural nouns: mix
1
2
3
4
Start
      Adjectives and adverbs
           Adjectives comparative vs. superlative
1
2
3
4
Start
           Adverbs comparative vs. superlative
1
2
3
4
Start
      Prepositions and conjunctions
           Prepositions and conjunctions: mix
1
2
3
4
Start
      Sentences
           Parts of speech
                Parts of speech: mix
1
2
3
4
5
Start
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje